Μακροχρόνιος δανεισμός διδακτικών συγγραμμάτων "Εύδοξος"

Δικαίωμα μακροχρόνιου δανεισμού διδακτικών συγγραμμάτων

Τα συγγράμματα του «Ευδόξου» θα τοποθετούνται σε ειδική Συλλογή Μακροχρόνιου Δανεισμού με διακριτικό πρόθεμα ταξιθετικού ΔΣ (Διδακτικά Συγγράμματα) και Πορτοκαλί Αυτοκόλλητο στη ράχη τους. Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων δικαιούνται κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να τα προμηθευτούν δωρεάν, δηλαδή:

  • Φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου
  • Φοιτητές που παρακολουθούν το ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά και επομένως τους έχει χορηγηθεί ήδη δωρεάν σύγγραμμα (αλλά εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το δωρεάν σύγγραμμα του μαθήματος)

Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο φοιτητής, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν δικαιούται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 4009/2011 (Α195).

Επιστροφή διδακτικών συγγραμμάτων από μακροχρόνιο δανεισμό

Η επιστροφή των δανεισμένων συγγραμμάτων γίνεται μόνο στη βιβλιοθήκη από την οποία έγινε ο δανεισμός του κάθε συγγράμματος.

Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η βεβαίωση του υπεύθυνου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης με την οποία θα πιστοποιείται η μη οφειλή βιβλίων στις βιβλιοθήκες του Τμήματος. Για το σκοπό αυτό η Γραμματεία του Τμήματος πριν από κάθε ορκωμοσία οφείλει να στέλνει στις βιβλιοθήκες του Τμήματος τους καταλόγους φοιτητών που πρόκειται να ορκιστούν και στη συνέχεια να ζητά τη σχετική βεβαίωση μη οφειλής.

Η χρήση συγγραμμάτων τα οποία δανείζονται οι χρήστες από τις βιβλιοθήκες υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ν. 2121/93, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί, ιδίως με το άρθρο 14 του ν. 3049/2002, το άρθρο 81 του ν. 3057/2002 και το άρθρο 46 ν. 3905/2010). Τα τεκμήρια παρέχονται για προσωπική μελέτη. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.